Ce este taxa de timbru judiciar?

Taxa de timbru judiciar este plata datorată statului de către toate persoanele fizice și juridice – în vederea soluționării unei probleme juridice, printr-un act de justiție. Serviciile prestate sunt acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, precum și cereri adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). În anumite cazuri prevăzute de lege, aceste acțiuni și cereri pot fi scutite de la plata taxei de timbru judiciar.  

Reglementări pentru taxele de timbru judiciar 

Taxele de timbru judiciar în vigoare sunt reglementate de Ordonanța de urgență nr. 80 din 26 iunie 2013. Prin emiterea acestui act normativ de către Guvernul României și publicarea lui în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013 – a fost abrogată Legea nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru. 

Ordonanța de urgență a vizat adecvarea sistemului de taxare a timbrului judiciar în cadrul sistemului juridic românesc, odată cu modificarea cadrului legal de desfășurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum și punerea în aplicare a noilor instituții adoptate prin Codul civil. 

Ce taxe de timbru se plătesc? 

Taxele de timbru judiciar se plătesc anticipat și sunt stabilite diferențiat – după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepțiile prevăzute de lege. Plata taxelor de timbru judiciar se datorează pentru judecata în primă instanță, dar și pentru exercitarea căilor de atac, în condițiile prevăzute de lege.  

Conform legislației în vigoare, potrivit art. 3 alin. (1) din OUG 80/2013, timbrele judiciare pentru acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: 

 • până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puțin de 20 lei; 
 • între 501 lei și 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei; 
 • între 5.001 lei și 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei; 
 • între 25.001 lei și 50.000 lei - 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei; 
 • între 50.001 lei și 250.000 lei - 2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei; 
 • peste 250.000 lei - 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei.
 • Când cererea formulată pe cale de ordonanță președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depășește 2.000 lei, și cu 200 lei, dacă valoarea ei depășește 2.000 lei. 
 • În cazul contestației la executarea silită, taxa de timbru judiciar se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. 
 • Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei, și cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei. 
 • Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin de 20 lei. 
 • Pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, în cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 100 lei. 
 • Cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ: 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei.

Valoarea timbrelor judiciare pentru acţiunile şi cererile neevaluabile în bani urmează a fi prezentate și explicate punctual, în conținutul prezentului articol. 

Facilități la taxa de timbru judiciar 

Ca persoană fizică poți beneficia de reduceri, eșalonări, amânări sau scutiri pentru plata taxei de timbru judiciar, inclusiv a celei datorate în faza de executare silită. Aceste facilități se acordă în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Ajutorul public judiciar se poate acorda persoanelor fizice în următoarele condiții: 

 • Suma maximă a taxelor de timbru judiciar cumulate în cursul unui an nu poate depăși echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, la nivelul anului respectiv; 
 • Dacă ai un venit mediu net lunar sub 500 lei pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, sumele de timbre judiciare datorate sunt suportate în întregime de către stat; 
 • Dacă ai un venit mediu net lunar sub 800 lei pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, sumele de timbre judiciare datorate le suportă statul în proporție de 50%; 
 • În alte situații, proporțional cu nevoile tale în calitate de solicitant. În cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îți limiteze accesul efectiv la justiție. 

Ca persoană juridică, poți beneficia la cerere de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor de timbru judiciar datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești. În condițiile art. 42, alin. (2) din OUG 80/2013, facilitățile se aplică în următoarele situații: 

 • Când taxa reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate; 
 • Când plata integrală a taxei nu este posibilă pe motiv că persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare, ori bunurile îi sunt indisponibilizate, în condițiile legii; 
 • Când instanța apreciază, în mod excepțional, alte cazuri în care prin plata taxei de timbru, activitatea curentă a persoanei juridice ar fi afectată semnificativ, din cauza situației economico-financiare. 

Cum aflu valoarea taxelor de timbru judiciar

Valoarea taxelor de timbru judiciar este stabilită de către instanța de judecată, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013. Valoarea taxelor de timbru judiciar pentru acţiunile şi cererile evaluabile în bani se calculează la valoarea prevăzută în acțiune sau în cerere. În cazul în care această valoare este contestată sau este considerată derizorie de către instanță, evaluarea se va face în condițiile art. 98 alin. (3) din Codul de procedură civilă. 

Când cererea vizează dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui imobil, taxa de timbru judiciar se calculează la valoarea impozabilă a bunului. Dacă această valoare este contestată sau apreciată drept derizorie, instanța va taxa cererea prin raportare la grilele notariale pentru valorile orientative ale proprietăților imobiliare. 

Calculator Taxa de Timbru Judiciar

 

Cum plătesc taxa de timbru judiciar 

Modalitățile de plată pentru taxa de timbru judiciar sunt stipulate în art. 40 din OUG 80/2013 ca fiind – în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul distinct al bugetului local "Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru", al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Ca debitor al taxei, persoană fizică sau juridică, vei avea sarcina de a achita și costul operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă de timbru judiciar.  

Dacă la momentul în care datorezi taxa de timbru judiciar nu ai nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, vei plăti taxa de timbru judiciar în contul bugetului local al unității administrativ-teritoriale în care se află sediul instanței la care introduci acțiunea sau cererea.

Plata Taxa de Timbru Judiciar

 

Dacă nu plătesc la timp taxa de timbru judiciar 

Potrivit art. 33 alin. (1) din OUG 80/2013, taxa de timbru judiciar se plătește anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege. În calitate de reclamant, ai obligația de a timbra cererea de chemare în judecată în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei de timbru judiciar. 

Dacă nu efectuezi plata integrală în termen de cel mult 10 zile de la primirea înștiințării instanței – cererea ta va fi anulată ca netimbrată. Instanța îți va pune în vedere posibilitatea de a formula, în condițiile legii, o cerere de acordare a facilităților la plata taxei de timbru judiciar. După plata integrală a taxei de timbru judiciar sau după soluționarea cererii de ajutor juridic, instanța va proceda la comunicarea cererii tale de chemare în judecată. 

Dacă plătesc la timp 

După achitarea taxei de timbru judiciar, vei depune dovada plății – chitanța (pentru numerar) sau ordinul de plată – odată cu înregistrarea cererii de chemare în judecată. Depunerea o poți face personal la sediul instanței sau prin poștă, indicând numărul de dosar al cauzei pentru care a fost efectuată plata. Numărul de dosar îl afli menționat în comunicarea instanței și ai un termen de 10 zile de la primirea ei pentru depunerea dovezii plății taxei la dosar. 

Scutiri pentru taxa de timbru judiciar 

Potrivit art. 29 din OUG 80/2013, sunt scutite de la plata taxei de timbru judiciar acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: 

 • stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale; 
 • stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege; 
 • obligațiile legale și contractuale de întreținere, inclusiv acțiunile în constatarea nulității, în anularea, rezoluțiunea sau rezilierea contractului de întreținere; 
 • stabilirea și acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept; 
 • adopție, ocrotirea minorilor, tutelă, curatelă, interdicție judecătorească, asistența persoanelor cu tulburări psihice, precum și la exercitarea de către autoritatea tutelară a atribuțiilor ce îi revin; 
 • protecția drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice și asociațiile pentru protecția consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile și interesele legitime ale consumatorilor; 
 • valorificarea drepturilor Societății Naționale de Cruce Roșie; 
 • exercitarea drepturilor electorale; 
 • cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale și morale decurgând din acestea;  
 • stabilirea și acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 și 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările ulterioare; 
 • drepturile și interesele legitime pretinse de foștii deținuți și persecutați pentru motive politice în perioada regimului comunist din România; 
 • orice alte acțiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru;
 • cererile, acțiunile și căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute ori emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 • cererile pentru dizolvarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Național al Registrului Comerțului; 
 • acțiunile și cererile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici și ale funcționarilor publici cu statut special sunt asimilate, sub aspectul taxei judiciare de timbru, conflictelor de muncă;  
 • pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, dacă realizarea serviciilor de copiere nu se realizează de către instanță, ci de către prestatori privați care funcționează în sediul instanței, nu se percepe taxă judiciară de timbru. 

Potrivit art. 29 din OUG 80/2013, sunt scutite de taxa judiciară de timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția României, Guvernul României, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice. 

În ce situații se restituie taxele de timbru judiciar

Situațiile în care ți se pot restitui sumele achitate pentru taxe de timbru judiciar, după caz – integral, parțial sau proporțional, sunt următoarele: 

 • când taxa plătită nu era datorată;
 • când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;
 • când acțiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziții legale;
 • când acțiunea corect timbrată a fost anulată în condițiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă (nu îndeplinește cerințele prevăzute) sau când reclamantul a renunțat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât;
 • când, în procesul de divorț, părțile au renunțat la judecată ori s-au împăcat;
 • când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;
 • în cazul în care instanța de judecată se declară necompetentă, trimițând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicțională, precum și în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competența instanțelor române;
 • când probele au fost administrate de către avocați sau consilieri juridici;
 • în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abține sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă;
 • în alte cauze expres prevăzute de lege.

Ce trebuie să știi despre taxele de timbru judiciar: 

 • O acțiune care are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, va fi taxată judiciar pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura fiecăruia, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel; 
 • Dacă la înregistrarea cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, acțiunea va fi anulată în parte, doar pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost achitată taxa judiciară de timbru; 
 • Cererile reconvenționale, cererile de intervenție principală, precum cererile de chemare în garanție se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală; 
 • În situația cererilor sau al acțiunilor introduse în comun de mai multe persoane, dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună sau dacă drepturile ori obligațiile lor au aceeași cauză sau dacă între ele există o strânsă legătură, taxa judiciară de timbru se datorează în solidar; 
 • Cererile depuse în cursul judecății și care nu modifică valoarea taxabilă a cererii sau caracterul cererii inițiale nu se taxează, dacă legea nu prevede altfel; 
 • Eșalonarea plății taxelor judiciare de timbru se poate face pe parcursul a cel mult 24 de luni și pentru maximum 12 termene. 

Taxele de timbru judiciar în vigoare pentru acţiunile şi cererile neevaluabile în bani:

 • Acțiune posesorie: 20% din valoarea bunului
 • Acțiune care are ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate: 20% din valoarea bunului
 • Cerere care are ca obiect servituți: 20% din valoarea bunului

PARTAJUL JUDICIAR

 • Stabilirea bunurilor supuse împărțelii, creanțe pe care coproprietarii le au unii față de alții – născute din starea de proprietate comună, cererea de raport, cererea de reducțiune a liberalităților excesive sau cererea de partaj propriu-zis: 3% din valoare
 • Stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecăruia: 50 lei pentru fiecare. Dacă aceste cereri se formulează în cadrul aceleiași acțiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile;
 • Cereri de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept: 100 lei
 • Cereri formulate pe cale de ordonanță președințială: 20 lei
 • Acțiuni privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice: 100 lei
 • Cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial: 100 lei
 • Cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial: 100 lei
 • Cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani: 100 lei
 • Acțiuni în grănițuire, dacă prin aceeași cerere nu se revendică și o porțiune de teren: 100 lei;  
 • Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial: 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.000 lei, și 300 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.000 lei; 

CERERI ÎN CURSUL PROCESULUI

 • Cereri de recuzare în materie civilă, pentru fiecare participant la proces pentru care se solicită recuzarea: 100 lei
 • Cereri de strămutare în materie civilă: 100 lei
 • Cereri de repunere în termen: 20 lei
 • Cereri de perimare: 20 lei
 • Cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă: 20 lei
 • Cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă: 20 lei
 • Cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părților: 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acțiunea a cărei judecare a fost suspendată; 
 • Cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute: 50 lei
 • Cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanță: 0,20 lei/pagină
 • Cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie: 1 leu/pagină
 • Cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora: 1 leu/pagină
 • Cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive: 5 lei/exemplar de copie

EXECUTARE SILITĂ

 • Cereri pentru încuviințarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu: 20 lei
 • Cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii: 50 lei
 • Contestația la executarea silită – cu obiectul executării silite neevaluabil în bani: 100 lei
 • Cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere: 20 lei; dacă înțelegerea sau acordul de mediere privește transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la această sumă se adaugă 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acțiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. Dacă înțelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei pentru partaj
 • Cereri în legătură cu măsurile asigurătorii: 100 lei; când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor: 1.000 lei; cereri de ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare: 100 lei
 • Contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de soluționare a contestației: 20 lei

AUTORIZAREA ȘI ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE

 • Cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora: 300 lei
 • Cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora: 200 lei
 • Cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora: 100 lei

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • Acțiuni pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins: 100 lei
 • Acțiuni pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului: 100 lei;  
 • Cererile (neevaluabile) privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și modele industriale: 300 lei
 • Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al OUG nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare: 200 lei
 • Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în registrul comerțului: 100 lei;.

RAPORTURILE DE FAMILIE

 • Cererea de divorț prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ – cerere întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil: 200 lei
 • Cererea de divorț atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă sau la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani – cerere întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul civil: 100 lei
 • Cererea de divorț la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. – cerere întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil: 50 lei
 • Cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii: 50 lei
 • Cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei: 20 lei/cerere
 • Orice cerere neevaluabilă în bani, dacă nu e scutită, potrivit legii, de taxă de timbru:  20 lei

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 

 • Cererile pentru anularea actului administrativ sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui înscris: 50 lei

ACTIVITATEA NOTARIALĂ 

 • Contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii publici: 100 lei
 • Plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial: 20 lei

EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI 

 • Cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești: 20 lei
 • Plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a-și îndeplini atribuțiile prevăzute de lege: 20 lei;  
 • Cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc: 20 lei

CONTRAVENȚII 

 • Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate: 20 lei<

CARTE FUNCIARĂ 

 • Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție fondul dreptului: 50 lei

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI 

 • Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat: 20 lei

MINISTERUL DE JUSTIȚIE 

 • Cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate: 10 lei/înscris ori copie
 • Cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților: 300 lei
 • Cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană: 100 lei
 • Cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare: 100 lei

APELUL ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI 

 • Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu mai puțin de 20 lei; 
 • Apelul incident și apelul provocat se taxează potrivit acelorași reguli; 

RECURSUL ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI 

 • Recursul împotriva hotărârilor judecătorești, dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă: 100 lei
 • Cererea de recurs pentru acțiuni neevaluabile în bani, în cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material: 100 lei
 • Recursul incident și recursul provocat se taxează potrivit acelorași reguli; 

EXCEPȚII pentru exercitarea apelului sau a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești

 • Încheierea prin care s-a dispus vânzarea bunurilor în acțiunea de partaj: 20 lei
 • Încheierea de suspendare a judecării cauzei: 20 lei
 • Hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calității de reprezentant: 20 lei
 • Hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat: 50 lei
 • Hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la dreptul pretins: 50 lei
 • Hotărârea prin care s-a luat act de renunțarea la judecată: 50 lei
 • Hotărârea prin care se încuviințează învoiala părților: 50 lei
 • Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele hotărârii: 100 lei
 • Formularea contestației în anulare: 100 lei
 • Cererea de revizuire: 100 lei/motiv de revizuire invocat
 • Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale: 100 lei/fiecare motiv invocat;

ALTE TAXE DE TIMBRU JUDICIAR pentru acțiuni sau cereri neevaluabile în bani

 • Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei de timbru judiciar potrivit legii: 20 lei.

Valorile taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezentul articol, prezentate potrivit Ordonanței de urgență nr. 80 din 26 iunie 2013 – se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției. 

https://digitaljust.ro//files_/Logo-DJT_centrat-albastru-small.png

Avantajele colaborării cu noi:

  • Eficientizarea timpilor necesari efectuării plății pentru taxele judiciare de timbru.

  • Serviciul cel mai ieftin de pe piață. Accesibil, convenabil, instant și unic - 24/7.

  • Partenerii noștri pot refactura achitarea taxei, fie aceștia executori, avocați ori companii.

  • Cel mai complex calculator de taxe judiciare - peste 130 de tipuri de taxe judiciare.

  • În situații completării numărului dosaruluii, vă înregistrăm direct dovada achitării. 

  • Tranzacții sigure, cu protocoale de securitate standardizate la nivel global (Visa, Mastercard).

  • Costuri reduse de tranzacționare, fiind cea mai avantajoasă variantă de plată a taxei.

  • Dovada de plată se eliberează instantaneu, putând fi înregistrată imediat la instanță.

  • Garantăm că plata se realizează în conturile special create, conform OUG 80/2013. 

  • Plata taxei se poate realiza și fără a deține cont pe platforma online – simplu și rapid.

  • Patenerii noștri pot verifica toate detalii cu privire la stadiul comenzii și înregistrarea plății. 

  • Evitați două deplasări inutile: pentru a achita taxa și pentru a înregistra dovada achitării. 

  • Clienții neînregistrați pot opta pentru înregistrarea gratuită a dovezii achitării taxei. 

  • Atât profanii cât și specialiștii pot calcula exact costurile viitoare ale unui potențial litigiu. 

  • Calculatorul permite cumularea taxelor în cazul unor petite mutiple, indiferent de temei.

  • Calculatorul este construit având o bază de date de peste 130 de tipuri de taxe judiciare.

  • Formularul de comandă este intuitiv și ușor de utilizat, putând fi folosit de orice persoană.

  • Dacă întâmpinați probleme, suntem doar la un click distanță, pe tot parcursul procesului. 

  • Dacă aveți nelămuriri, oferim consultanță inclusiv cu privire la tipul taxei ce trebuie achitată. 

  • Partenerii noștri pot monitoriza tranzacțiile încheiate, recurența acestora și tipurile de litigii.

  • Partenerii noștri pot realiza plăți recurente, în cazul litigiilor de o anumită tipologie.